Browse Category

Content Marketing

Content Marketing : กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้คอนเทนต์เป็นสื่อกลาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณค่า (Value Content) และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเพื่อทราบ เพื่อชักชวน หรือ เพื่อให้ความรู้

3 Articles